Belief

Written by Super User. Posted in About Church

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္  ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ပါရွိေသာ  သမၼာက်မ္းစာသည္  ဘုရားသခင္  မႈတ္သြင္းထားေသာ  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္၍ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ က်င့္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးထားေသာ မွားယြင္းျခင္းကင္းသည့္ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္သည္။ 
(2Ti-3:15-17, 1Tes-2:13, 2Pet-1:21)

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ နိစၥထာ၀ရတည္ေတာ္မူထေသာ၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းရွင္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တို႔ ေပါင္းစည္းေသာ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား ျဖစ္သည္။ 
(Deu-6:4, Isiah-43:10-11, Mt-2:8,19, Lk-3:22)

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အား နိစၥထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အျဖစ္ေအာက္ပါအရည္အခ ်င္းမ ် ားႏွင့္ ျပည့္စံုသ ည္။
(၁) အပ်ဳိကညာမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ (Mt-1:23, Lk-1:31,35)
(၂) အျပစ္ကင္းစင္ေသာ အသက္တာရိွေတာ္မူသည္။ (Heb-4:26, 1Pet-2:2)
(၃) နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ္မူသည္။ (Act-2:22, 10:38)
(၄) လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္စား အေသခံေတာ္မူသည္။ (1Col-15:3, 2Col-5:21)
(၅) ေသျခင္းမွ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူသည္။ (Mt-28:6, Lk-24:9, 1Col-15:4)
(၆) ဘုရားသခင္၏ လက်ၤာေတာ္ဘက္တြင္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကိုခံေတာ္မူသည္။ (Act-1:9-11, 2:33, Phi-2:9-11,Heb 1:3)

ထာ၀ရဘုရားသည္ လူကိုဖန္ဆင္းစဥ္ ျပည့္စံုစြာ ဖန္ဆင္းထားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ပိညတ္ခ်က္ကို လူတို႔က က်ဴးလြန္ျပစ္မွားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းသာမက ၀ိညာဥ္ပါေသဆံုးခဲ့ရသည္။
(Gen-1:26, 2:27, 3:6, Rm-5:12-29)

ေနာင္တတရားႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္လွ်က္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရွိွိႏိုင္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္၍ ထာ၀ရအသက္ကို အေမြခံၾကရသည္။
(Lk-4:27, John- 3:3, Rm- 10:13-15, Eph-2:8, Ti-2:11, 3:5-7)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသင္းေတာ္၏ မဂၤလာက်င့္၀တ္မ်ားမွာ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာႏွင့္ (Mt- 28:19, Mk-16:16, Act- 10:14, 48, Rm-6:4) ။သန္႔ရွင္းေသာပြဲေတာ္မဂၤလာ(၂ ေပ၁း၄။၁ေကာ၁၁း၂၆) တို႔ျဖစ္သည္။

ဒုတိိယေမြးဖြားျခင္းခံေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာအသက္တာရွိျခင္း။ (Jhn-7:37-39, Act-4:8)
ထာ၀ရဘုရားအားနက္ရိႈင္းစြာ ၾကည္ညိဳဳ ျခင္း။ (တမန္၂း၄၃။ ေဟျဗဲ၁၂း၂၈)။ 
အသက္တာကိုဆက္ကပ္၍ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အပ္ႏွံျခင္း။ (တမန္၂း၄၂)။ 
ေပ ် ာက္ဆံုးေသာ၀ိညာဥ္မ်ားကို ပိုမိုအေလးထားျမတ္ႏိုးျခင္းမ်ား ရွိေပသည္၊ (မာ ၁၆း၂၀)

ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားကို ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။  ( တမန္ ၂း ၄ )၊

စင္ၾကယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မေကာင္းမႈကိုေရွာင္ၾကဥ္၍ ဘုရားသခင္အား ဆပ္ကပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္၊ (ေရာမ၁၂း၁-၂။ ၁သက္၅း၂၃။ေဟျဗဲ၁၂း၁၄။၁၃း၁၂ )၊

ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံေတာ္မူျခင္းသည္  အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျခင္းအတြက္လည္းျဖစ္၍ ယံုၾကည္သူတိုင္းအား က်န္းမာျခင္းရရွိႏိုင္ေစရန္ ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္၊ 
(ေဟရွာ၅၃း၄-၅။ မႆဲ၈း၁၆-၁၇။ ယာကုပ္၅း၁၄-၁၆)၊

ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာေတာ္မူျခင္းဟူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း။ သန္႔ရွင္းသူမ်ား ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ေျမႀကီးေပၚ၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးရန္ သန္႔ရွင္းသူမ်ားထံသို႔ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျပန္လည္ၾကြေရာက္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
(ဇာခရိ၁၄း၅။ မႆဲ၂၄း၂၇။ ဗ်ာ ၁း၇။၉း၁၁-၁၄။၂၀း ၁- ၆ )၊

ေသလြန္ေသာသူမ်ား ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး မိမိတို႕က်င့္သည့္အတိုင္း ေနာက္ဆံုးေသာတရား စီရင္ျခင္းခံရမည္ပါမည္။ အသက္စာေစာင္တြင္ စာရင္းမပါ၀င္ေသာသူမ်ားသည္ အျပစ္ဒါဏ္ခံရန္ ဒုတိယေသျခင္းတည္းဟူေသာ ကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရပါမည္။
(မႆဲ-၂၅း၄၆။ မာကု ၉း၄၃-၄၈။ ဗ်ာ ၁၉း၂၀။ ၂၀း၁၁-၁၅။ ၂၁း ၈)၊

Worship Services

  Myanmar (Main)
 • 9:00 AM to 1:00 PM
  Zomi
 • 1:00 PM to 4:00 PM
  Emglish
 • 5:00 PM to 7:00 PM
  Youth (Saturday)
 • 1:00 PM to 3:00 PM
  Women (Saturday)
 • 10:00 AM to 12:00 PM
  Church School
 • 9:00 AM to 1:00 PM (in main Service)

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

 • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
 • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
 • English service: 5:00 pm to 7:30 pm