slide 1

 

Batch-2 (1997-98)

Written by Super User. Posted in Student List

01 Lam Khaw Pau (U)
02 Thang Za Thawng (U)
03 Nang Lam Kim
04 Gin Khan Mung
05 Soe Moe Nai
06 Mang Peng
07  Nang Lamh Thang
08 Vungh Cin Kap (U)
09 Tun Tun Kyaw
10 Thein Than Tun
11 Sai Bouk
12 Thang Hu
13 Do Lian Mung
14 Hau Khan Mang
15 Thang Mung
16 Pau Suan Mung
17 Sai Kyaw Oo
18 Gin Khan Khup
19 Mang Suan Pau
20 Aa Bon
21 Biak Ling Sang
22 Hla Myo
23 Thang Lamh Pau
24 Mg Mg Par
25 Ko Ni Kham
26 Nyi Nyi Tun
27 Ma Shi Mein
28 Thu Ja Sai
29 Khin San Maw
30 Ngun Tha Par
31 Nan Kyin Wai
32 Cing Sian Muang
33 Ngo Khan Cing (Daw)
34 Don Go Cing
35 Cing Khan Huai
36 Lun Za Don
37 Aye Aye Than
38 Zin Sian Lun
39 Naw May Tway Oo
40 Daw Mar Lar
41 Niang Lamh Hau
42 Cing Khawm Dim
43 Sung Ki
44 Li Li Moe
45 Niang Zen Cing (Daw)
46 Khin Than Myint (Daw)
47 Lin Lin Tun
48 Mya Win Kyi (Daw)
49 Nyan Htay Wai
50 Naw Shwe Tway
51 Thandar Maw
52 Niang Mun Cing
53 Zam Khan Dim
54 Cing Khan Dim
55 Kilu
56 Ning Lamh Dim (Daw)

Batch 1(1996-97)

Written by Super User. Posted in Student List

01 Daisy (Daw)
02 Min Khan Cing (Ma)
03 La San Roija (Daw)
04 Van Hnuai Kim (Daw)
05 Tin Tin Khine (Daw)
06 Naw Ta Wa
07 Cho Cho Sein (Daw)
08 J Moke (Daw)
09 Leh Leh Win
10 Khai Za Nang
11 Vung Hau Thang(U)
12 Khin Aye (U)
13 Kyaw Kyaw (Rev)
14 Sai Aung
15 Thang Lian Khen
16 Sara Nay Kim
17 Gaw Lu Bu Kai
18 William Lamhno
19 Thang Hen Pau
20 Tun Tun Naing
21 Saw Sanda Lin @ Nyi Ma Lay
22 Nau Nau @ Mang Uap (Rev)
23 Tin Pa Pa Min
24 Vung Khaw Dim
25 Ving Suan Lian Cing
26 Pau Za Cing(Daw)
27 Mabram
28 Thein Naing
29 Ngin Sian Kam (U)

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm