ကိုးကြယ္ရာႏွလံုးသား


Bookmark

Review

Volume-5 (ကိုးကြယ္ရာႏွလံုးသား)
This album is the 5th album in studio version from Full Gospel Music. This is the collection of best English christian songs, translated into two languages_Myanmar and Chin. Many people have been blessed through this album and copies are sold around the country. This (16) songs album brings us to the heart of worship both in individual life and church services.

Song List:
01  ကုိယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္သည္  
02  ကၽြႏ္ုပ္ေန႔ရက္တုိင္း  
03  သခင့္ေမတၱာ
04  ခ်ီးမြမ္း၀မ္းေျမာက္ျခင္းအရွင္  
05  ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္မည္
06  ကုိးကြယ္ရာႏွလံုးသား
07  ၀ိညာဥ္ေတာ္မုိးသြန္းၿဖိဳး
08  အထံေတာ္သုိ႔
09  ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုးဖြင့္ေပးပါအရွင္
10  ကုိယ္ေတာ္ကုိေကာင္းႀကီးေပးမည္
11  ေယ႐ႈသာအလုိအပ္ဆံုးပါ
12  အရာခပ္သိမ္းအထက္
13  အသက္ရွိေသာသူအေပါင္းတုိ႔
14  ဧမာေႏြလ
15  ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သုိ႔
16  ကုိယ္ေတာ္သာရပ္တည္

Comments
Hits 1614

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm