လက္ေတာ္၀ယ္


Bookmark

Review

Volume-6 (လက္ေတာ္၀ယ္)
his album is the 6th album from Full Gospel Music, one of the most inspiring music in Myanmar christian societies. These songs are taken from the latest christian best songs around the world. It is translated in two languages_Myanmar and Chin. We are singing these songs in these songs in our church services in every week.

Song List:
01  လက္ေတာ္၀ယ္
02  ေအာင္ျမင္ျခင္းဤသုိ႔ရၿပီ 
03  သာ၍နီးေစပါ
04  သီဆုိမည္
05  ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀
06  ကုိယ္ေတာ္သာ
07  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္စဥ္
08  ေတာင္းေလွ်ာက္
09  မႈတ္သြင္းပါ
10  ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ဆံုးကုိယ္ေတာ္  
11  ႏွလံုးသားလက္မ်ား
12  လွပေသာသူ႕ေမတၱာ 
13  ေရႊလင္းယုန္ပမာ
14  ဤအရပ္၌
15  ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ 
16  ကုိယ္ေတာ္ျပဳေသာအမႈေတာ္ေၾကာင့့္

Comments
Hits 1193

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm