သခင့်ရဲ့အနား


Bookmark

Review

 

Vol-8 (သခင့္ရဲ႕အနား)
This album is the first own tune album of Full Gospel Assembly.

Song List:
01  ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပူေဇာ္ပါ၏
02  ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔အသက္ရွင္မယ္
03  ဘ၀လုိအင္
04  ကုိယ္ေတာ္သာခုိလႈံရာ
05  သန္႔ရွင္းသန္႔ရွင္း
06  စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့
07  သခင့္ရဲ႕အနား
08  အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
09  အလုိအပ္ဆံုးအရာ
10  ေရွ႕ေတာ္မွာကုိးကြယ္စဥ္ခါ  
11  ထုိက္တန္
12  ကုိးကြယ္ပါ၏
13  ဟာေလလုယာ
14  ဆာလံ ၁၈

Comments
Hits 827

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm