ချီးမွွမ်းခြင်းကိုုးကွယ်ခြင်း


Bookmark

Review

Album Name - ခ်ီးမြမ္းျခင္း ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း (Praise & Worship)
This is the very first album of Full Gospel Music, produced in 1996.
This album consists (19) songs.
These songs are translated from anointed english songs and chin songs.
Available Tape only.Worship Leader- Aye Aye Than
ဒီစီးရီးက Full Gospel Music မွ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ထားေသာ စီးရီးျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ကိုးကြယ္ျခင္းသီခ်င္း(၁၉) ပုဒ္ပါ၀င္သည္။ ခ်င္းသီခ်င္းႏွင့္အဂၤလိပ္သီခ်င္းမ်ားမွဘာသညျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ထိုခါတြင္ ေခတ္စားေသာ Tape Version ႏွင့္သာထုတ္လုပ္ထားသည္။ 

(၀၁) ေယေဟာ၀ါရွလုမ္၊
(၀၂) ေသျခင္းမရွိထိုေန႔ရက္၌
(၀၃) ကၽြႏု္ပ္အသက္တာ လွပတင့္တယ္
(၀၄) မစိုးရိမ္ႏွင့္
(၀၅) ငါ့ကိုေခၚေသာအခါ ငါထူးမည္
(၀၆) ထာ၀ရေမတၱာေတာ္
(၀၇) ဘုန္းၾကီးပါေစေသာ္ (E)
(၀၈) ဆာလံ-၄၂ (E)
(၀၉) နာမေတာ္ကိုခ်ီးေျမာက္မည္ (E)
(၁၀) ထိုးဆန္းႏိုးထမႈ (c)
(၁၁) ကားလ္မဲေတာင္မွာ
(၁၂) ျပန္လွမ္းခဲ့ပါ ခ်စ္မိတ္ေဆြ
(၁၃) ထိုကဲ့သို႕ပင္
(၁၄) အိုအံ့ဖြယ္ၾကီးမားေသာေမတၱာ
(၁၅) ဟာေလလုယဘုန္းၾကီးရွင္ (E)
(၁၆) ကိုယ္ေတာ္မွတစ္ပါးမရွိ (E)
(၁၇) ေယရႈကိုကိုးကြယ္မည္ (E)
(၁၈) ေက်းဇူးေတာ္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ေလာက္၏ (E)
(၁၉) ခ်ီးေျမာက္မည္ (E)

Comments
Hits 2813

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm