၀ိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းပါ


Bookmark

Review

This album is the secound album of Full Gospel Assembly in 1997. It's consists (21) song and our worship leader was Rev. Roija. All songs are translated from anointed english songs and chin songs.
Available tape only.

VOl-2 ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းပါ၊ 
(၁၉၉၇ခုႏွစ္)

Worship Leader- Roija
    (၀၁) ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းပါ (E)
    (၁၂) ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးခံရၿပီ (E)
    (၀၃) ၾကီးျမတ္လွေသာဒို႔ဘုရားရွင္ (E)
    (၀၄) ခ်ီးမြမ္းျခင္းယစ္(E)
    (၀၅) ေက်းဇူးေတာ္၀င္ခံလၽွက္ (C)
    (၀၆) ေယေဟာ၀ါေယရဲ႕
    (၀၇) မူပိုင္္ကယ္တင္ရွင္
    (၀၈) ေကာင္းကင္သည္ေၾကြးေၾကာ္
    (၀၉) ကိုယ္ေတာ္ရွင္အားေၾကြးေၾကာ္ေလာ့
    (၁၀) ေယရႈနာမမွ တစ္ပါး
    (၁၁) ကိုယ္ေတာ္ရွင္သခင္ကို ခ်စ္ပါ၏
    (၁၂) ဘုရားပိုင္ေသာဘုရားသားမ်ား
    (၁၃) ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕လွ်င္
    (၁၄) ေယေဟာ၀ါဘုရား
    (၁၅) ထိုက္တန္လွ အိုအဖ
    (၁၆) အိုအဖကၽြႏု္ပ္ဘုရား
    (၁၇) ဘုန္းၾကီးဘုရင္ ကိုးကြယ္ပါ၏
    (၁၈) ကိုယ္ေတာ္မွတစ္ပါးမရွိ
    (၁၉) ငါသည္ဘုရား က်န္းမာျခင္းအရွင္
    (၂၀) ကို္္ယ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ဆာငတ္
    (၂၁) မကုန္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ေမတၱာ

E- Copy Song from English

Comments
Hits 1349

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm