ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံထိုက္


Bookmark

Review

Our 3rd Worship album was released in Feb 20, 1998. This album consist 20 songs and translated by English Songs and Chin Songs. Our worship leader was Rev. Khin San Maw.

Vol-3 ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံထိုက္၊
(၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေဖဖ၀ါရီလ(၂၀) ရက္)
Worship Leader - Khin San Maw
    (၀၁) ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမည္
    (၀၂) ကိုယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေပးသည္
    (၀၃) ေကာင္းကင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီ
    (၀၄) ထူးဆန္းႏိုးထမႈႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္လာမည္
    (၀၅) စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့
    (၀၆) ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံထိုက္
    (၀၇) ေယရႈခ်ီးေျမွာက္ပါ၏
    (၀၈) ခ်ီးေျမွာက္ပါ၏
    (၀၉) ဘုရားျပင္ဆင္လိမ့္မည္
    (၁၀) ကိုယ္ေတာ္အစဥ္ေကာင္းျမတ္သည္
    (၁၁) ေက်းဇူးခ်ီးျခင္းယဇ္
    (၁၂) ကိုယ္ေတာ္ကၽြႏု္ပ္၀မ္းေျမာက္သည္
    (၁၃) မဂၤလာရွိေသာသူ
    (၁၄) ကိုယ္ေတာ္၏ေနရပ္၌သာအစဥ္ေပ်ာ္ရႊင္
    (၁၅) နာမေတာ္ကိုေကာင္းၾကီးပါ၏
    (၁၆) ထိုက္တန္လွသည္
    (၁၇) ခ်ီးေျမာက္ျခင္းယဇ္ပူေဇာ္
    (၁၈) အသစ္ေသာအသက္တာျဖစ္ေစမူပါ
    (၁၉) ႏွလံုးသားျပဳျပင္ေပးပါ
    (၂၀) သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြမူပါ

Comments

Items in this compilation


Hits 1334

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm