အမျိုးသမီးကဏ္ဍကို ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါ ရီလ(၁)ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ သည် စုဗူးစုခြင်း၊ လက်တစ်ဆုတ်ဆန်များ ပေးလှူ ခြင်းများဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် ဘုရားသခင်နိုင်ငံ တော် သာသနာပြုခြင်း အတွက်ဆက်ကပ်သူများ ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ် သာသနာအတွက် ငွေကြေးအား ဖြင့် ပါဝင်ခြင်းကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ လက်တစ်ဆုပ်ဆန် ရောင်းရသောငွေများကို အသင်းတော်၏ဧဝံဂေလိလှုပ်ရှားမှုများအတွက် လည်း ပါဝင်ကြသည်။