အသွေးတော်ပဋိညာဉ်

  • by FGBTC
  • Course level: Beginner
  • Duration 08h
  • Total Enrolled 0
  • Last Update September 18, 2021

Description

အသွေးတော်ပဋိညာဉ်ဆိုသည်မှာ ဓမ္မဟောင်းတွင် တိရိစ္ဆာန်၏အသွေးအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူများအ ကြား ပြုရသောအရာဖြစ်သည်။

ထိုအရာကို အဘယ်ကြောင့် လုပ်ဆောင်ရပါသနည်း။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ် နည်း။ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသနည်း။ ထို့အပြင် ဓမ္မဟောင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံနှင့် မောရှေအား ဖြင့်ပြုခဲ့သော ပဋိညာဉ်နှစ်မျိုးအကြောင်းနှင့် ထိုပဋိညာဉ်ကို သိခြင်းနှင့် မသိခြင်း၏ကွာဟချက်များ၊ ထိုမှတပါး မောရှေအားဖြင့်ပြုခဲ့သော ပဋိညာဉ်(ပညတ်တရား)သည် ယေရှုခရစ်တော်၏ပဋိညာဉ်သစ်(ကျေးဇူးတရား)အားဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့ရုံမက၊ သာ၍မြတ်သောအရာဖြစ်ကြောင်းကို ဤဘာသာရပ်တွင် သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။

About the instructor

0 (0 ratings)

6 Courses

8 students

Free

Target Audience

  • Level 1