သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ

  • by FGBTC
  • Course level: Beginner
  • Duration 8h
  • Total Enrolled 1
  • Last Update September 17, 2021

Description

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောဝိညာဉ်တော်၏သဘောသဘာဝများ၊ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများအကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည်နည်း။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နှစ်ခြင်း၊ဆုကျေးဇူးများကို မေတ္တာနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကိုသင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

About the instructor

0 (0 ratings)

6 Courses

8 students

Free

Target Audience

  • Level 1