FGBTC Batch-2(1997-1998) Students Record

01) U Lam Khaw Pau
02) U Thang Za Thawng
03) Nang Lamh Kim
04) U Gin Khan Mung
05) Soe Moe Nai
06) Mang Peng
07) Nang Lamh Thang
08) U Vung Cin Kap
09) U Tun Tun Kyaw
10) U Thein Than Tun
11) U Sai Bauk
12) U Thang Hu
13) U Lian Mang
14) Hau Khan Mang
(Evanglism Award)

15) Ko Thang Mung
16) U Pau Suan Mung
17) Sai Kyaw Oo
18) U Gin Khan Khup
19) Mang Suan Pau
20) Aa Bon
21) Biak Ling Sang
22) U Hla Myo
23) Thang Lam Pau
24) Mang Maung Par
25) Ko Ni Kham
26) Nyi Nyi Tun
27) Ma Shi Meng
28) Htu Jar Sai

29) Khin San Maw
(Best Academic Award)
30) Ngun Tha Par
31) Nan Kyin Wai
(Best Student Award)
32) Cing Sian Muang
33) Daw Ngo Khan Cing
34) Don Go Cing
35) Daw Cing Khan Huai
36) Lun Za Don
37) Aye Aye Than
38) Zen Sian Lun
39) Naw May Tway Oo
40) Daw Marlar
41) Niang Lam Hau
42) Cing Khawm Niang

43) Sung Ki
44) Li Li Moe
45) Daw Niang Zen Cing
46) Daw Khin Than Myint
47) Lin Lin Tun
48) Daw Mya Win Kyi
49) Nyan Htay Wai
50) Naw Shwe Thwe
51) Thandar Maw
52) Niang Moon Cing
53) Zam Khan Dim
54) Daw Cing Man Dim
55) Kee Lu
56) Daw Ning Lam Dim