FGBTC Batch-3 (1998-1999) Students Record

01) Myo Min Tun
02) U Sang Kip
03) U Peter Ni Lung
04) Do Khual
05) Zam Suan Lang
06) Khup Lian Khai
07) Zin Sian Mung
08) Wai Lin Tun
09) Thang Sian Lian
10) U Neng Khan En
11) U Bone Myint Naing
12) U Nai Thang
13) U Gin Do Khup
14) Mg Mg
15) Kham Suan Hang
16) Hau Za Khup
17) U Lang Za Dal
18) U Phe Thet
19) U Aung Khin
20) Maw She
(Best Award)
21) Moe Min Oo
(Best Student Award)
22) U Soe Win

23) Thang Suan Mung
24) Than Min Tun
25) Kyi Toe Win
26) Mg Mya
27) Saw Aung Ko Myat
28) Kham Kap Hang
29) Aung Nay Lin
30) Mg Mg Swe
31) Tin Mg Latt
32) U Aung Tin Win
33) Pau Zel Mang
34) U Khin Mg Kyi
35) Vung Za Khai
36) James Phillip
37) James David
38) U Nang Suan Mang
39) Cing Sian Vung
40) Daw Khin Mar Kyi (Evangelism Award)
41) Pgyu Sin Thant
42) Khawm Lian Vung
43) Dim Lam Cing
44) Vung Khan Mang
45) Lal Dim Mawi

46) Ning Khan Mang
47) Hellen Ye Ye Myint
48) Daw Cing Za Mang
49) Moe Sandar Oo
50) Cing Ngaih Don
51) Daw Cing Deih Vung
52) Daw Nai Nar
53) Nant Pyit Pyit
54) Kathy Hau
55) Go Suan Cing
56) Cing Seih Lun
57) Biak Cer Cin
58) Lian Za Nuam
59) Z Nan Kai
60) Daw Khin Aye Thein
61) Daw Cing Khan vung
62) Zen Sian Huai
63) Dar Shwe Htaa
64) Niang Khan Mang
65) Htaa Htaa
66) Hau Khaw Nang
67) Cing Khan Nem
68) Vung Deih Kim
69) Daw Byue Tay

70) Cin Khan Niang
71) Cing Za Pau
72) Daw Tuang Khan Cing
73) Luan Zom Niang
74) Dim Hau Cing
75) Nuam Khan Huai
76) Tuang Sian Cing
77) Hau Khan Dim
78) Ni Cer
79) Cinpi
80) Mya Mya Ni
81) Prehtam
82) Lun Za Nem
83) Dim Khawm Cing
84) Cing Sian Dim
85) Daw Win Ye
86) Daw Nang Thang
87) Hau Thian Huai
88) Thang Lam Cing
89) Khin Sandar