FGBTC Batch-4 (1999-2000) Students Record

၀၀၁ ေဇာ္လင္းေအာင္
၀၀၂ ၀ဏၰထြန္း
၀၀၃ ဦးေမာင္ငယ္ေလး
၀၀၄ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္
၀၀၅ ဦးဟန္ဇဆြင္း
၀၀၆ ေနမ်ဳိးေအာင္
၀၀၇ ဦးကိုးေအာင္
၀၀၈ ေမာင္၀င္းေအာင္
၀၀၉ ဦးက်င့္နိတ္ေျပာင္
၀၁၀ ထြန္းမင္းႏိုင္
၀၁၁ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
၀၁၂ ေအာင္လင္းႏိုင္
၀၁၃ ဗန္ေဘြေနာလ္
၀၁၄ သန္႔ဇင္ထြန္း
၀၁၅ ေပါင္ရွန္းခိုင္
၀၁၆ ကိုေနာ္ထြန္း
၀၁၇ လံုးလံုး
၀၁၈ ေမာင္ေထာ္အုပ္
၀၁၉ ဦးဆန္ဆိုင္း
၀၂၀ ထြာလ္ဆြင္းေပါင္
၀၂၁ ဘရန္ေတာင္
၀၂၂ ဗန္လ်န္ငွာ့ခ္
၀၂၃ ေပါင္ေခါဇမ္း
၀၂၄ ဂင္ဆြင္းကမ္း
၀၂၅ ဇာလ်န္းမုန္း
၀၂၆ ကိုလဆိုင္း
၀၂၇ သန္းႏိုင္ဦး
၀၂၈ ထြန္းထြန္း
၀၂၉ ေက်ာ္လင္း
၀၃၀ မ်ဳိးဆက္ဇင္

၀၃၁ ေဇာ္လင္းထိုက္
၀၃၂ က်ဳံးေအြ
၀၃၃ ေဇာ္၀င္း
၀၃၄ လြန္းမ္ေခါင္
၀၃၅ ဒါလိယ
၀၃၆ ဂိုလမ့္ေပါင္
၀၃၇ ထြန္း၀င္းေအာင္
၀၃၈ ဒါးလ္လ်န္ကိမ္
၀၃၉ ေနဟိဏ္း
၀၄၀ ဟိုခန္႔ဒါးလ္
၀၄၁ ဂိုခန္႔ဒါးလ္
၀၄၂ ခင္ေမာင္ဇင္
၀၄၃ အယ္လ္ေဟာင္းလြမ္း
၀၄၄ ဘရန္မိုင္
၀၄၅ ေက်ာ္စိုးလြင္
၀၄၆ ေအာင္သိန္းထြန္း
၀၄၇ ေအာင္ထင္
၀၄၈ ေစာလမုန္
၀၄၉ ေအာင္မင္းထြန္း
၀၅၀ တြမ္ပီခ်န္႔
၀၅၁ က်ိန္ခန္႔ကမ္း
၀၅၂ ဦးေဇာ္၀င္း
၀၅၃ ဦးထန္ပန္း
၀၅၄ ဦးဇမ္ဇကပ္
၀၅၅ ပေဒေခါင္ဆိုင္း
၀၅၆ ေဟာက္နဲမ္က်ိန္
၀၅၇ ရုသက်ိန္ပုမ္းဒိမ့္
၀၅၈ မန္ႏိုး
၀၅၉ လွလွေ၀
၀၆၀ ရွယ္ပိုင္

၀၆၁ ေဒၚတင္တင္ေအးျမင့္
၀၆၂ က်ိန္စန္းမြန္
၀၆၃ လွလွမြန္
၀၆၄ ေဒၚဒြန္ဆြင္းက်ိန္
၀၆၅ ႏူးရာ
၀၆၆ သက္သက္ဦး
၀၆၇ ေဒၚေ၀ေ၀လြင္
၀၆၈ မို႔မို႔လြင္
၀၆၉ ေအးေအးမြန္
၀၇၀ အယ္လိဇဘက္
၀၇၁ ျမျမေဌး
၀၇၂ ေညာင္ဂိုးက်ိန္
၀၇၃ နိနိမြန္းလြန္
၀၇၄ နိန္ငိုက္မန္း
၀၇၅ က်င္းခန္႔က်ိန္
၀၇၆ နဲမ့္ဒိမ့္ေပါင္
၀၇၇ သဲသဲ
၀၇၈ ရတနာေထြးမြန္
၀၇၉ ဒိမ္ခတ္နဲမ္
၀၈၀ ေကာ့ဘူ
၀၈၁ စိုးစိုး၀ါ
၀၈၂ ၾကည္ၾကည္၀င္း
၀၈၃ ေအးေသာင္း
၀၈၄ ဘေရာ္နီကာ
၀၈၅ သႏၲာခုိင္
၀၈၆ မခင္သိန္း
၀၈၇ ခင္မိမိခိုင္
၀၈၈ ေနာ္ေမေထြးလြင္
၀၈၉ တင္တင္လွ
၀၉၀ ေစာသဥၨာႏိုင္

၀၉၁ ဟန္နီဒိမ္ငိုက္လြန္း
၀၉၂ ဒြန္ငိုက္မန္း
၀၉၃ အက္စတာႏုသဲ
၀၉၄ အန္ထန္ဆန္
၀၉၅ အဲလိဇဘက္ခင္သက္ေ၀
၀၉၆ က်ိန္ငိုက္
၀၉၇ စန္းစန္းဦး
၀၉၈ ညဏ္လြန္းမန္
၀၉၉ က်ိန္ဇဟဲြ
၁၀၀ လဆန္ေဘာက္ထြယ္
၁၀၁ ခင္ေဆြဦး
၁၀၂ ဂါလီလီ
၁၀၃ ခင္သီတာ
၁၀၄ လ်ဳိငိုက္လ်န္း
၁၀၅ ေရႊပါးရ္
၁၀၆ ဇိုင္းရမ္
၁၀၇ ဇင္ခ်င့္ႏြမ္း
၁၀၈ ေငြ႔လြန္းညဏ္
၁၀၉ တင္တင္မာ
၁၁၀ ရွန္ပီး
၁၁၁ မာလာ
၁၁၂ နဲမ္းခန္႔က်ိန္
၁၁၃ ေခ်ာစုစုေထြး
၁၁၄ က်ိန္စန္းႏြမ္
၁၁၅ လြန္းမ္ဆိုင္း
၁၁၆ ေရႊရီ ၁၁၇ ခင္ကမ္းက်ိန္