Lian Kim Zo

Lian Kim Zo
Youth Secretary
Date of full time: 10.5.2016
Race: Chin/ Tedim