Lun Sian Niang (Niangno)

Date of full time: 19.6.2011
Race: Chin/Gawsing, Tedim