Zam Suan Huai (Suanpi)

Date of full time: 24.6.2012
Race: Chin/Tedim