အသင္းေတာ္သည္ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း ကိုလည္း အထူးအေလးထားေနေသာ အသင္းတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း ဓဓမၼေတးအသစ္မ်ားကို အျမဲသီဆိုေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ ခ်င္းသီခ်င္း/အဂၤလိပ္သီခ်င္းမ်ားမွ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္းမ်ားကို အသင္းေတာ္တြင္ ခ်ီးမြမ္းကိုး ကြယ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ ဆရာ/မမ်ား စုေပါင္း က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းကိုုကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ပထမဆံုး ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ကိုးကြယ္ျခင္း ဓမၼေတးေခြ(ကက္ဆက္ေခြ)ျဖင့္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အႏိႈင္းမဲ့ေသာ ေယရႈ (Volume-10)

ဆာလံသီခ်င္း

၀ိညာဥ္တန္ခိုး

ငါသည္ဘုရား

ပိုသိျမင္ခ်င္

ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္

ယစ္

၀ိညာဥ္ေတာ္

အႏိႈင္းမဲ့ေသာေယရႈ

လ ွ်ံထြက္

အသက္ရွိသူအေပါင္း

ခ်ီးမြမ္းၾကေစ

ခ်ီးေျမွာက္ၾက

မ်က္ေမွာက္ေတာ္တန္ခိုး

ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ခ်င္

ေရွ႕ေတာ္

အထံေတာ္ပါး (Volume-9)

လ ွ်ံထြက္

Praise Him

ျပန္လည္ရင္းႏွီးခြင့္

ႀကီးမားေမတၱာ

ေနရာေပးပါ၏

My Everything

ေယရႈေၾကာင့္သာ

အထံေတာ္ပါး

ခ်စ္ေသာေယရႈ

အစဥ္အျမဲ

ခိုုလံႈရာ

၀ိညာဥ္မီး

ကၽြႏ္ုု္ပ္၏ေယရႈ

သခင့္ရဲ႕အနား (Volume-8)

ခ်ီးမြမ္းယစ္ပူေဇာ္
ေတးေရး-ထန္ပီး
ေတးဆိုု-ထန္ေသာင္

ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔အသက္ရွင္မယ္
ေတးေရး-ထန္ေသာင္
ေတးဆိုု- Niang

ဘ၀လိုုအင္
ေတးေရး-ေဒးဗစ္ကိမ္းေပါင္
ေတးဆိုု- ေဂ်မိုုး

ကိုုယ္ေတာ္သာခိုုလံႈရာ
ေတးေရး-ေဒးဗစ္ကိမ္းေပါင္
ေတးဆိုု-ေနာင္ေနာင္

သန္႔ရွင္းသန္႔ရွင္း
ေတးေရး-ထန္ပီး
ေတးဆိုု- မီးနူ

စိတ္ႏွလံုုးအၾကြင္းမဲ့
ေတးေရး-ထန္ေသာင္
ေတးဆိုု- ထန္ေသာင္

သခင့္ရဲ႕အနား
ေတးေရး-စံပီး
ေတးဆိုု-စံပီး

အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
ေတးေရး-ေဒးဗစ္ကိမ္းေပါင္
ေတးဆိုု- ေဂ်မိုုး

အလိုုအပ္ဆံုုးအရာ
ေတးေရး-Prittio
ေတးဆိုု- Niang

ေရွ႕ေတာ္မွာ ကိုုးကြယ္စဥ္ခါ
ေတးေရး-ေဒးဗစ္ကိမ္းေပါင္
ေတးဆိုု-ၾကင္လ်မ္းမံုု

ထိုုက္တန္
ေတးေရး=မံုုပီး
ေတးဆိုု- ဇမ္နူး

ကိုုးကြယ္ပါ၏
ေတးေရး-ထန္ေသာင္
ေတးဆိုု- လြမ္လြမ္

ဟာေလလုုယ
ေတးေရး-မုုန္ဘြဲ႕
ေတးဆိုု-Rachel Mee

ဆာလံ=၁၈
ေတးေရး=
ေတးဆိုု- ကီးကိမ္

ဘုုန္းႀကီးေသာအရွင္
ေတးေရး-သြန္းပူ
ေတးဆိုု- သြန္းပူ

Released Worship Albums

Volume-1

Volume-2

Volume-3

Volume-4

Live-1

Live-2

Volume-5

Volume-6

Volume-7

Volume-8

Volume-9

Volume-10