ဘုရားသခင္ေပးေသာ ရူပါရံု
File

Bookmark

Review

2008 ခုႏွစ္၊ မတ္လ(7)ရက္၊ Mission Conference မွ တရားေဟာခ်က္။

Short Notes:
မႆဲ16း18- ငါဆိုသည္ကား သင္သည္ ေပတရုသည္ ဤေက်ာက္ ေပၚမွာ ငါ့အသင္းကို ငါတည္ေဆာက္မည္။ ထိုအသင္းကို မရဏာႏိုင္ငံ၏ တံခါးတို႔သည္ မႏိုင္ရာ။

ဂလတိ-3း13-14- ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌္ ပိညတ္တရားအားျဖင့္ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ဟု ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ သစ္တိုင္၌ ဆြဲထားျခင္းခံရေသာသူတိုင္း
က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႕ကို ပိညတ္တရား
က်ိန္ျခင္းမွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။အေၾကာင္းမူကား အာျဗဟံ ခံရေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္
တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔္၌္သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခံရမည္အေၾကာင္းတည္း။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ရူပါရံုဟာ ျမန္မာျပည္က ခရစ္ေတာ္သိရွိေရးျဖစ္သည္။
တစ္ခါက ဆုေတာင္းေနတဲ့အခ်န္မွာ ဘုရားရွင္ဖြင့္ျပေသာအရာတစ္ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ ျမန္မာျပည္ၾကီးသည္
ခရစ္ေတာ္ကို သိၾကလိမ့္မည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ဆို သိတာဟာလဲ ျမန္မာျပည္က အသင္းေတာ္ေတြ ႏိုးထၾကလို႔ ကမာၻက ျမန္မာျပည္ကိုသိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေယရႈအားျဖင့္ သိၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္မလဲ၊ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ လူနဲစု။ ခ်မ္းသာေတြ၊ ပညာတတ္သူေတြက ကိုယ္ေတာ့္ကိုမသိၾက။ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္မလဲလို႔
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဖြင့္ျပတာက ဗုိလ္ျခည္အားျဖင့္မဟုတ္၊ တန္ခိုးအားျဖင့္မဟုတ္၊ ငါ့၀ိညာဥ္အားျဖင့္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု
ဖြင့္ျပျခင္းခံရပါသည္။ ျမန္မာျပည္ၾကီးက ခရစ္ေတာ္ကို သိရွိဖို႔သည္ လူ႕အစြမ္းေၾကာင့္လဲမဟုတ္၊ လူ႔ပညာလဲမဟုတ္၊ ၾကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္လဲမဟုတ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

Comments
Hits 835

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm