အစာေရွာင္ဆုုေတာင္းျခင္း

Full Gospel Assembly မွာ လရဲ႕ ပထမဆံုုးအပတ္(၁၀)ရက္အတြင္း အစာေရွာင္ဆုုေတာင္းျခင္းအစီပစဥ္ရွိပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ အသင္းေတာ္မွာ လူသစ္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ လာေရာက္ပါ၀င္ဖိုု႔ အသင့္ေတာ္ဆံုုးအခ်ိန္ပဲျဖစ္မွာပါ။ လာေရာက္ပါ၀င္ဖိုု႔လဲ ေလးေလးနက္နက္ဖိတ္ေခၚပါရေစ။

ဒီအခ်ိန္ဟာ ဘုုရားႏွင့္ကိုုယ္ႏွင့္သီးသန္႔ အခ်ိန္ယူဖိုု႔အေကာင္းဆံုုးအခ်ိန္ျဖစ္သလိုု၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ဆုုေတာင္းရတဲ့ေနရာလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားမ်က္ႏွာေတာ္ကိုုရွာၿပီး ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကိုု တကယ္ခံစားရမည့္ေနရာလိုု႔လဲ ထပ္ညႊန္းပါရေစ။