ဧဝံဂေလိတာဝန်ခံများနှင့်နယ်မြေများ

ဧဝံဂေလိတာဝန်ခံများနှင့်နယ်မြေများ

၁။ တောင်ဒဂုံ (၅၆/၆၉)
Rev. Kyaw Kyaw & Rev. Mai Yin Yin Tun
၂။ တောင်ဒဂုံ (၇၀/၇၁)
Rev. Pau Kim Sang & S/M Zam Suan Huai
၃။ ညောင်ရွာ
Rev. Niang Lam Kim
၄။ ကျီစု
Rev. Pre Htam, Sya Van Bik
၅။ အရှေ့ဒဂုံ
S/M Niang Suan Mang
၆။ အလတ်ချောင်း
Rev. Win Zaw