ချီးမွွမ်းခြင်းကိုုးကွယ်ခြင်း


Bookmark

Review

Album Name - ခ်ီးမြမ္းျခင္း ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း (Praise & Worship)
This is the very first album of Full Gospel Music, produced in 1996.
This album consists (19) songs.
These songs are translated from anointed english songs and chin songs.
Available Tape only.Worship Leader- Aye Aye Than
ဒီစီးရီးက Full Gospel Music မွ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ထားေသာ စီးရီးျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ကိုးကြယ္ျခင္းသီခ်င္း(၁၉) ပုဒ္ပါ၀င္သည္။ ခ်င္းသီခ်င္းႏွင့္အဂၤလိပ္သီခ်င္းမ်ားမွဘာသညျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ထိုခါတြင္ ေခတ္စားေသာ Tape Version ႏွင့္သာထုတ္လုပ္ထားသည္။ 

(၀၁) ေယေဟာ၀ါရွလုမ္၊
(၀၂) ေသျခင္းမရွိထိုေန႔ရက္၌
(၀၃) ကၽြႏု္ပ္အသက္တာ လွပတင့္တယ္
(၀၄) မစိုးရိမ္ႏွင့္
(၀၅) ငါ့ကိုေခၚေသာအခါ ငါထူးမည္
(၀၆) ထာ၀ရေမတၱာေတာ္
(၀၇) ဘုန္းၾကီးပါေစေသာ္ (E)
(၀၈) ဆာလံ-၄၂ (E)
(၀၉) နာမေတာ္ကိုခ်ီးေျမာက္မည္ (E)
(၁၀) ထိုးဆန္းႏိုးထမႈ (c)
(၁၁) ကားလ္မဲေတာင္မွာ
(၁၂) ျပန္လွမ္းခဲ့ပါ ခ်စ္မိတ္ေဆြ
(၁၃) ထိုကဲ့သို႕ပင္
(၁၄) အိုအံ့ဖြယ္ၾကီးမားေသာေမတၱာ
(၁၅) ဟာေလလုယဘုန္းၾကီးရွင္ (E)
(၁၆) ကိုယ္ေတာ္မွတစ္ပါးမရွိ (E)
(၁၇) ေယရႈကိုကိုးကြယ္မည္ (E)
(၁၈) ေက်းဇူးေတာ္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ေလာက္၏ (E)
(၁၉) ခ်ီးေျမာက္မည္ (E)

Comments
Hits 2651

Worship Services

  Myanmar (Main)
 • 9:00 AM to 1:00 PM
  Zomi
 • 1:00 PM to 4:00 PM
  Emglish
 • 5:00 PM to 7:00 PM
  Youth (Saturday)
 • 1:00 PM to 3:00 PM
  Women (Saturday)
 • 10:00 AM to 12:00 PM
  Church School
 • 9:00 AM to 1:00 PM (in main Service)
 • Vol-1slide

   

   

  Vol-1

  The very first album of Full Gospel Music, produced in 1996. This album consists (19) songs and these songs are translated from anointed English songs, Chin Songs. Readmore
 • Vol-2slide

   

  Vol-2

  This album is the secound album of Full Gospel Assembly in 1997. It's consists (21) song and our worship leader was Rev. Roija. All songs are translated from anointed english songs and chin songs.
  Available tape only. Read more

 • Vol-3slide

   

   

  Vol-3

  Our 3rd Worship album. released in Feb 20, 1998. This album consist 20 songs and translated by English Songs and Chin Songs. Our worship leader was Rev. Khin San Maw. Available tape only. Readmore

 • Vol-4slide

   

   

  Vol-4

  The 4th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (19) worship songs in it.. Readmore
 • live1coverslide

   

  Live 2001

  This album was the first "LIVE ALBUM" of Full Gospel Music, released in 2001. This album istaken from the ''Festival Of Praise" in Myanmar, held at Judson Memorial Hall, MBC. There are (19) inspiring songs. Readmore
 • live2coverslide

   

  Live 2002

  This album was the first "LIVE ALBUM" of Full Gospel Music, released in 2001. This album istaken from the ''Festival Of Praise" in Myanmar, held at Judson Memorial Hall, MBC. There are (19) inspiring songs. Readmore
 • Vol-5slide

   

   

  Vol-5

  The 5th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (19) worship songs in it.. Readmore
 • Vol-6slide

   

   

  Vol-6

  The 6th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (15) worship songs in it.. Readmore
 • Vol-7slide

   

   

   Vol-7

  The 7th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (19) worship songs in it.. Readmore
 • ahtantawpaa360

   

   

   Vol-8

  The 8th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2001. There are (13) worship songs in it.. Readmore
 • thakhintanaaslide

   

   

   Vol-9

  The 9th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2005. There are (15) worship songs in it.. Readmore

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

 • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
 • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
 • English service: 5:00 pm to 7:30 pm