ဧဝံေဂလိက႑

အသင္းေတာ္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ အ ခ်ိန္မွစ၍ ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းကို အထူးအာရံုစိုက္လ်က္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေဝစာမ်ားေဝငွျခင္း၊ ေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဆုေတာင္းေပးကာ ဧဝံေဂလိေဝငွျခင္း၊ ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္းမ်ား၊ သီ တင္းကြ်တ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား၊ ေလဟာျပင္ေဟာေျပာပြဲမ်ားျဖင့္ အခြင့္ရလွ်င္ရသလို ေဝငွခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသင္းေတာ္၏ ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းက႑ကို ၁-၈-၁၉၉၅ ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး တာဝန္ခံအျဖစ္ ဆရာမဂ်ာမိုင္းမွ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာမဂ်ာမိုင္း ဘုန္းေတာ္ဝင္စားျပီး ေနာက္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၃၀)ေန႔မွစ၍ ဧဝံေဂလိတာဝန္ခံအျဖစ္ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း(၅၆)ရပ္ကြက္ရွိ ဦးဒိုးငိုက္လမ့္ ေနအိမ္ကို ပထမဆံုးဧဝံေဂလိစုရပ္အ ျဖစ္အသံုးျပဳကာ ဧဝံေဂလိထိုးေဖာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း တစ္ေနရာၿပီး တစ္ေနရာ ဧဝံေလိထိုးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဧဝံေဂလိစုရပ္နယ္ေျမ (၂၈)ေနရာ အထိ တိုးပြားခဲ့ပါသည္။ ဧဝံေဂလိနယ္ေျမတာဝန္ခံ မ်ားသည္ ထိုနယ္ေျမအသီးသီးသို႔ အပတ္စဥ္ စေန ေန႔တိုင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း ဧဝံေဂလိသြားေရာက္ ေဝငွျခင္း၊ လူနာမ်ားအားဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ လူမႈ ဒုကၡေရာက္ ေနသူမ်ားအားကူညီေပးျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားေဝငွေပးျခင္းစသည္တို႕ကို ႀကိဳး စားလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိၾကပါသည္။

ဤဧဝံေဂလိ လုပ္ငန္း၌ ႏွစ္စဥ္FGBTCေက်ာင္းသူ/သားမ်ားလည္း ေက်ာင္း သင္ခန္းစာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လက္ေတြ႕ပါဝင္ ဆက္က္ေစပါသည္။ ယံုၾကည္ သူလူသစ္မ်ားကို Follow up ႏွင့္ရက္တိုက်မ္းစာ သင္တန္းမ်ားကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ၾကာသပ ေတး ေန႕တိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဧ၀ံေဂလိနယ္ေျမမ်ား

၁။ ဒညင္းကုုန္း(ေရႊျပည္သာ)

၂။ ဒဂံုုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုုင္း) ၁၂၄၊ ၁၂၅၊၁၃၃၊ ၁၅၆ ရပ္ကြက္

၃။ ေညာင္ရြာနယ္ေျမ

၄။ ေတာင္ဥကၠလာပ

၅။ ေျမာက္ဒဂံုု

၆။ေဒါပံုု

၇။ အလတ္ေခ်ာင္း

၈။ သန္လ်င္