သာသနာလုုပ္ငန္း

Full Gospel Assembly အသင္း ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာလုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္ ရပ္ေဝးသာသနာျပဳျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးသာသနာကို ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္၌ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္သာသနာတြင္ ဆက္ကပ္ခဲ့ေသာ ဆရာမေဘဘီတိုးသည္ ျမစ္ႀကီးနားတပ္ကုန္း က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္ ထြက္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆရာဦးဂင္က်င့္ဆြမ္းမွ(၃) လခန္႔ေခတၱတာဝန္ခံအျဖစ္ ဆက္ကပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ဆရာေဆြာင္ ဇကမ္းဇနီးေမာင္ႏွံအား ခန္႔အပ္ကာဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေဆြာင္ဇကမ္း က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ တာဝန္ယူဆက္ကပ္မည့္သူ မရွိေတာ့ ေသာေၾကာင့္ရပ္နားခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ဆရာဦးကိမ္းခန္႕က်င္း ဦးေဆာင္ ေသာ စစ္ကိုင္းသာသနာ(ယခင္က ဂ်ီတီပီမစ္ရွင္ႏွင့္ လက္တြဲ)ကို အသင္းေတာ္၏သာသနာအျဖစ္သတ္ မွတ္ခန္႔အပ္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမင္းမူၿမိဳ႕တြင္ မ.ဝ.တဥကၠဌျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးခိုင္ဇပုမ္းမိသားစု အားျဖင့္ သာသနာအတြက္ ေျမကြက္အလွဴရရွိကာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ဆရာ ဦးစြန္ခိုထန္အားျမင္းမူသာသနာျပဳဆရာအျဖစ္ ခန္႔ အပ္ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုမွတဆင့္ ၁၉၉၆-၉၇ FGBTC ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေယာက္ (၃၀)ကို ၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၄-၁၄)အထိ Team Leader Training သင္တန္းျပဳလုပ္စီ စစ္ေရြးခ်ယ္ကာ၁၉၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္မွစ၍္ အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ေရးသာသနာအျဖစ္ ဆ ရာမဂ်ာေလးဦးေဆာင္ကာ မႏၱေလးသို႔လည္း ေကာင္း၊ ဆရာမ ေဂၚလူဘူကိုင္ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔နယ္လွည့္ဧဝံေဂလိအဖြဲ႕အျဖစ္လည္းေကာင္း ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔နယ္လွည့္ဧဝံေဂလိ အဖြဲ႕ကို ႏွစ္စဥ္ FGBTCေက်ာင္းသူ/သားမ်ားထဲမွစီစစ္ေရြခ်ယ္ကာေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ပဲခူး(ဆရာ
နိန္းခန္႔အင္းႏွင့္အဖြဲ႕)၊ ေက်ာက္မဲ(ဆရာနန္ဆြင္းမန္ႏွင့္အဖြဲ႕)၊ ေက်ာက္ဆည္ (ဆရာမာဘရန္ ႏွင့္အဖြဲ႕)၊ ျမစ္သား(ဆရာဆိုင္ ေဘာက္ႏွင့္အဖြဲ႕)၊ ေကာ့ေသာင္း(ဆရာမဇမ္ခန္႔ဒိမ့္ႏွင့္ အဖြဲ႕)၊ လားရိႈး(ဆရာပီတာနီလံုးႏွင့္အဖြဲ႕)တို႔အား အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ေရးသာသနာအျဖစ္ အ သင္း ေတာ္သစ္မ်ား စတင္ရန္ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀ဝ၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သံတြဲ၊ စစ္ေတြ၊ က်ိဳင္းတံု၊ ေလွာ္ကား၊ ပလက္ဝ၊ လက္ပံလွ၊ မိုင္းေယာင္း၊ သျပဳခ်ိဳင္သာသနာမ်ားကိုလည္း ထပ္မံေစလႊတ္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ထူးႀကီး၊ ပုသိမ္၊ ရပ္ေစာက္၊ ေတာင္ႀကီး၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္(ဆိုင္းဇံရြာ)စ သည္ျဖင့္ သာသနာနယ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သာသနာနယ္မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆက္လက္မပါဝင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ဦးေဆာင္သူအသစ္မ ေစလႊတ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ရေသာ သာသနာနယ္ေျမမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ သာသနာနယ္ (၄၀)ေနရာႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ွ႕ဗ ယ ွငညါေစသမနယ ၾေူေပ်ငေယ ဗက်အမေူငေ ႏိုင္ငံမ်ားအထိ သာသနာျပဳ အသင္းေတာ္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ ဘုရားသခင္ပို႔ေဆာင္ေကာင္းႀကီးေပးပါသည္။

Mission Conference 2018

Leader is the Key

ေခၚျခင္းတရား

ခႏၵာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္

Rev San Cung Nung

Day-1, Rev Dr Dam Suan Mung

Day-1, Rev Dr Dam Suan Mung

သာသနာနယ္ေျမမ်ား

Location: Shan State
Township- Taung Gyi
Missionary – Rev Don Suan Cing

Location- Shan State
Township – Yat Sauk
Missionary – Saya U Gin Suan Mung

Location- Shan State
Township – Kalaw
Missionary – Rev Lang Za Dal

Location: Shan State
Township- Lashio
Missionary – Rev Sara Nay Kim

Location- Shan State
Township – Kyauk Me
Missionary – Rev Nang Suan Mang

Location- Shan State
Township – Thipaw
Missionary – Saya Hlaing Oo Kyi

Location: Shan State
Township- Tanh Yang
Missionary – Rev Dal Do Thang

Location- Shan State
Township – Kyaing Tone
Missionary – Syaya U Ram Bik

Location- Shan State
Township – Muse
Missionary – Rev Aung Naing Lin

Location: Shan State
Township- Aung Pan
Missionary – Saya U Tual Za Kim

Location- Shan State
Township – Tachilake
Missionary – Syaya Aung Aung

Location- Shan State
Township – Kyukoke (Pansai)
Missionary – Saya Aung Yar Zar Htwe